fbpx

"Najkrajšia fotka výhráva"

Sledujte náš facebook a zapojte sa do súťaže

Urobte fotku SVOJHO auta KIA! Pošlite ju do komentára pod našim súťažným príspevkom na facebooku a získajte najviac "palcov hore". Fotka s najvyšším počtom "palcov" vyhráva  servisnú prehliadku.

  1. Odfoť auto KIA (musí to byť tvoje auto)
  2. Pošli fotku do komentára
  3. Fotka, ktorá má najviac "Páči sa mi to" VYHRÁVA
  4. Získaj servisnú prehliadku

Súťaž sa vyhodnotí 1.6.2021. Výherca bude označený so svojou fotku na našom Facebooku.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 
Úplné pravidlá spotrebiteľskej súťaže pre Slovenskú republiku „Najkrajšia fotka vyhráva“.
Súťažiaci účasťou v súťaži akceptuje nasledujúce podmienky:

Usporiadateľ
Usporiadateľom spotrebiteľskej súťaže „Najkrajšia fotka vyhráva“ (ďalej len súťaž) je spoločnosť NOVÝ TOPCAR, s.r.o. so sídlom Bytčická cesta 88, 010 09 Žilina, IČO: 36371653 (ďalej len„usporiadateľ“).

Trvanie súťaže
Súťaž prebieha od 25.05.2021 10:00 do 31.05.2021 do 23:59 hod. Zúčastniť sa je možné len v tomto termíne.

Podmienky účasti
Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba, ktorá dosiahla vek minimálne 18 rokov najneskôr v deň jej zapojenia sa do súťaže, s trvalou adresou v Slovenskej republike (ďalej len "súťažiaci" alebo "účastník").
Účastník zároveň musí byť majiteľom alebo držiteľom konkrétneho vozidla značky KIA, ktoré je účastníkom zverejnené na súťažiacej fotografii.
V prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého účastníka či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, bude tento účastník zo súťaže vylúčený.

Vstup do súťaže
Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť tak, že po dobu trvania súťaže (od 25.05.2021 do 31.05.2021 vrátane) na Facebookovej stránke Usporiadateľa https://www.facebook.com/novytopcar/ v komentári zverejní fotografiu svojho vozidla značky KIA.

Výhra
Výhrou súťaže je vykonanie bezodplatnej periodickej servisnej prehliadky, ktorá obsahuje úkony stanovené výrobcom na vozidle KIA. Bezodplatná servisná prehliadka bude vykonaná výlučne na vozidle KIA zverejnenom na výhernej fotografii.

Výherca súťaže
Výhercom bude Účastník, ktorého zverejnená fotografia bude mať najväčší počet tvz. „Páči sa mi to“ alebo „Like“.

Výherca bude určený 01.06.2021 na stránke Usporiadateľa https://www.facebook.com/novytopcar/ na základe celkového počtu „Páči sa mi to“ pod zverejnenou fotografiou vozidla. Výherca bude o výhre informovaný prostredníctvom „Označenia v príspevku“ v deň určenia Výhercu. Usporiadateľ sa pokúsi výhercu kontaktovať celkom 2x. Ak sa usporiadateľovi nepodarí s výhercom skontaktovať, uskutoční sa žrebovanie opätovne a určí sa náhradný výherca. 

V prípade, ak sa Výhercom stane fyzická osoba mladšia ako 18 rokov je organizátor oprávnený takého súťažiaceho zo súťaže bez náhrady vylúčiť. V prípade, že výhra bude výhercom odmietnutá, použije sa postup popísaný vyššie v tomto bode.
Meno Výhercu bude zverejnené na komunikačných kanáloch usporiadateľa súťaže https://www.facebook.com/novytopcar/www.topcar.sk  

Odovzdanie výhry
Výherca, ktorý vyhrá hlavnú výhru, súhlasí s tým, že jej odovzdanie/ vykonanie sa uskutoční na jednej z pobočiek spoločnosti NOVÝ TOPCAR, s.r.o. (pobočka Žilina alebo pobočka Dolný Kubín) podľa predchádzajúcej dohody, kde bude potrebné vozidlo Výhercu na jeho vlastné náklady dopraviť. 

Súhlas s pravidlami a Ochrana osobných údajov
Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci svoj výslovný súhlas s týmito pravidlami a súčasne dáva svoj výslovný súhlas usporiadateľovi:
• so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu: meno a prvá iniciála priezviska
• s bezplatným uverejnením svojej fotografie z odovzdania výhry v oznamovacích prostriedkoch a v propagačných materiáloch usporiadateľa
Zapojením sa do súťaže súťažiaci zároveň udeľuje usporiadateľovi súhlas na spracovanie ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo.
Usporiadateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje na základe daného súhlasu po dobu nevyhnutnú na naplnenie nižšie uvedeného účelu a plnenie s tým súvisiacich povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov, maximálne však po dobu 2 rokov od začatia súťaže, a to na účel realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj s tým súvisiacej prezentácie a propagácie usporiadateľa, jeho produktov a služieb.
Súťažiaci má vo vzťahu k jeho spracovávaným osobným údajom všetky práva v zmysle § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne a je možné ho vo vzťahu k usporiadateľovi kedykoľvek bezplatne odvolať, a to písomnou formou na adrese usporiadateľa. Odvolaním súhlasu stráca usporiadateľ právo osobné údaje súťažiaceho ďalej spracovávať. Ak bude súhlas odvolaný Výhercom predtým, než dôjde k uplatneniu, t.j odovzdaniu, Výhry, stráca Výherca na Výhru nárok.

Záverečné ustanovenia
Výmena výhry či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecnú výhru, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhry právnou cestou nie je možné.
Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.
O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodov a bez náhrady zmeniť obdobie trvania súťaže, súťaž odložiť, prerušiť, skrátiť, predĺžiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť, alebo doplniť jej pravidlá po celý čas jej trvania, a to tak, že zmenu zverejní na webových stránkach Usporiadateľa https://www.topcar.sk , kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá. Toto všetko môže usporiadateľ urobiť bez nároku účastníkov súťaže na náhradu nákladov či škody, ktorá by týmto mohla účastníkom vzniknúť.
Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť výhru výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhry v prípade, že mu výhra nebude jeho dodávateľom poskytnutá tak, aby mohla byť výhercovi odovzdaná v súlade s pravidlami súťaže.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Iba usporiadateľ je oprávnený rozhodnúť o konečnom výhercovi súťaže a jeho prípadnom náhradníkovi.
Usporiadateľ je oprávnený v prípade podozrenia na nekalé konanie alebo nesplnenie podmienok súťaže vylúčiť bez udania dôvodov ktoréhokoľvek účastníka súťaže.

Odkaz na originál úplných pravidiel bude počas súťaže uložený na webovom portáli usporiadateľa súťaže https://topcar.sk/pravidla_spotrebitelskej_sutaze_najkrajsia_fotka_vyhrava/

V Žilina, dňa 24.05.2021