fbpx

Informácie o spracúvaní a zásady ochrany osobných údajov

1. Všeobecné informácie

Spoločnosť NOVÝ TOPCAR, s.r.o., so sídlom na adrese Bytčická cesta 88, 010 09 Žilina, IČO: 36 371 653, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 10337/L (ďalej len „Prevádzkovateľ“) postupuje pri spracúvaní osobných údajov svojich zákazníkov, návštevníkov tejto webovej stránky ako aj iných osôb, ktorých osobné údaje sú predmetom spracúvania zo  strany Prevádzkovateľa (ďalej len „Dotknutá osoba“ alebo „Dotknuté osoby“) výlučne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“), v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) ako aj za podmienok ustanovených v osobitných predpisov.

Všetky osobné údaje sú spracúvané s dôrazom na ich bezpečnosť, v nevyhnutnom rozsahom a po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie stanoveného účelu. Prevádzkovateľ zaviedol viaceré interné postupy pre neustále monitorovanie súladu spracúvania osobných údajov s platnou legislatívou, a to najmä (avšak nie len):

 • ustanovenie zodpovednej osoby, pričom podrobnejšie informácie ohľadne ustanovenej zodpovednej osoby sa nachádzajú v bode 2,

 • interný postup pre vybavovanie práv a dopytov Dotknutých osôb s cieľom uľahčiť Dotknutým osobám uplatnenie ich práv v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov Prevádzkovateľom; podrobnejšie informácie o právach Dotknutej osoby ako aj možnostiach ich uplatnenia sa nachádzajú v bode 3,

 • pravidelné preskúmavanie jednotlivých účelov spracúvania osobných údajov s dôrazom na zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť spracúvaných osobných údajov; transparentnosť úzko a nevyhnutne súvisí s plnením informačnej povinnosti Prevádzkovateľa podľa čl. 13 a čl. 14 Nariadenia GDPR, pričom úplne znenia informačných povinností k jednotlivým účelom spracúvania sa nachádzajú v bode 4,

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby:

a)      adresa pre doručovanie listinných dokumentov: NOVÝ TOPCAR, s.r.o., Bytčická cesta 88, 010 09 Žilina
b)      telefonický kontakt: 041 707 67 17,
c)      e-mailový kontakt: ondrasova@topcar.sk ,

d)      kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Zodpovednú osobu je možné kontaktovať v súvislosti s výkonom práv Dotknutej osoby ako aj v súvislosti s inými otázkami súvisiacimi so spracúvaním osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa. Zodpovednú osobu je možné kontaktovať:
a) písomne, na adresu sídla spoločnosti, pričom na obálku je potrebné uviesť „Do rúk zodpovednej osoby“,
b) telefonicky, na čísle: 041 707 67 17,
c) e-mailom, na e-mailovú adresu: info@topcar.sk

3. Výkon práv dotknutej osoby:

Nariadenie GDPR priznáva Dotknutým osobám v súvislosti so spracúvaním osobných údajov viaceré práva. Obsah jednotlivých práv je uvedený v ďalšom texte ako aj pri jednotlivých účeloch spracúvania osobných údajov. V tejto časti sú jednotlivé práva Dotknutej osoby uvedené všeobecne, ale platí, že niektoré páva Dotknutej osoby sú naviazané na konkrétny právny základ spracúvania osobných údajov. Dotknutej osobe je preto odporúčané oboznámiť sa aj so znením informačných povinností v časti 4, kde sú jednotlivé práva Dotknutých osôb uvedené aj so zohľadnením daného právneho základu pre účel spracúvania osobných údajov.  

V prípade, že sa Dotknutá osoba rozhodne realizovať svoje práva vyplývajúce z Nariadenia GDPR, môže tak uskutočniť písomne na adresu uvedenú v bode 2 alebo e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 2 (buď priamo na adresu / elektronickú adresu spoločnosti alebo prostredníctvom ustanovenej zodpovednej osoby).

V súlade s ustanovením čl. 12 ods. 3 Nariadenia GDPR Prevádzkovateľ poskytne Dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti Dotknutej osoby, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedené lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. V prípade predĺženia lehoty bude Prevádzkovateľ o tejto skutočnosti informovať Dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Ak Prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje Dotknutú osobu o dôvodoch nekonania, pričom Dotknutá osoba má v takomto prípade možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy.

Všetky informácie sa Dotknutej osobe poskytujú bezplatne. Ak sú žiadosti Dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ je oprávnený:

*požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácii alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo

*odmietnuť konať na základe žiadosti. 

V prípade ak má Prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti ohľadne totožnosti fyzickej osoby, ktorá si uplatnila žiadosť Dotknutej osoby (v zmysle článku 15 až 22 Nariadenia GDPR), je oprávnený požiadať o poskytnutie dodatočných informácii potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.

Jednotlivé práva Dotknutej osoby (všeobecne):

a)  Právo dotknutej osoby na prístup k údajom ( čl. 15 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje, má právo získať prístup k týmto údajom, má právo na informácie ohľadne tohto spracúvania a na poskytnutie kópií osobných údajov, ktorými o dotknutej osobe prevádzkovateľ disponuje. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

b)  Právo dotknutej osoby na opravu (čl. 16 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje, má právo získať prístup k týmto údajom, má právo na informácie ohľadne tohto spracúvania a na poskytnutie kópií osobných údajov, ktorými o dotknutej osobe prevádzkovateľ disponuje. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

c)  Právo dotknutej osoby na vymazanie (čl. 17 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 Nariadenia GDPR, a to:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov,

 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,

 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky,

 • osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej povinnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia GDPR;

Prevádzkovateľ nie je povinný osobné údaje dotknutej osoby vymazať ak je spracúvanie potrebné: 

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,

 • na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie a práva Slovenskej republiky alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,

 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

 • z dôvodov spracúvania na tzv. privilegované účely (archivácia vo verejnom záujme, vedecký alebo historický výskum, štatistické účely), pokiaľ je pravdepodobné, že právo dotknutej osoby na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania,

 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d)   Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ za určitých okolností obmedzil spracúvanie osobných údajov, a to v týchto prípadoch:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov (obmedzenie spracúvania sa vzťahuje na obdobie počas overovania správnosti osobných údajov),

 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú na oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby;

Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak by malo byť obmedzenie spracúvania zrušené. 

e)    Právo dotknutej osoby na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR):

V prípade, že je právnym základom spracúvania osobných údajov zmluva, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR) alebo súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR) a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, má  dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom pôvodný prevádzkovateľ bránil, pokiaľ je to technicky možné.

f)    Právo dotknutej osoby namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov ak je právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa.  V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

g)   Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Uvedené sa neuplatňuje ak je rozhodnutie:

 • nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom,

 • povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

 • založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej hore uvedených práv, má možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Dotknutá osoba má zároveň právo na súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že v dôsledku spracúvania jej  osobných údajov v rozpore s aktuálne platnou legislatívou došlo k porušeniu práv dotknutej osoby.

4. Informačné povinnosti pre jednotlivé účely spracúvania:

Prevádzkovateľ primárne spracúva osobné údaje Dotknutých osôb za účelom plnenia zmluvy (napr. predaj, servis, nájom, výpožička vozidiel) a za účelom plnenia zákonných povinností napr. v oblasti daní a účtovníctva, vybavovania reklamačných konaní a pod. Prevádzkovateľ taktiež spracúva niektoré osobné údaje v rámci svojich oprávnených záujmov (napr. priamy marketing podobných tovarov a služieb, monitorovanie priestorov kamerovým systémom  a pod.) ako aj na základe súhlasu Dotknutej osoby (marketingové, reklamné a prieskumné činnosti).

Vo všeobecnosti platí, že odberateľ ako Dotknutá osoba poskytuje dodávateľovi ako Prevádzkovateľovi na spracúvanie svoje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje - email a telefónne číslo, podpis, vrátane dátumu narodenia a údajov o motorovom vozidle (údaje o objednanom vozidle, servisovanom vozidle, údaje o vykonanom servise, údaje o reklamáciách a pod.), údaje o bankovom účte, tovare  a sume, ktoré budú obsahom zmlúv,  zákazkových listov alebo iných dokumentov alebo ktoré budú inak poskytnuté Prevádzkovateľovi (ďalej spolu ako "Osobné údaje"). Odberateľ ako Dotknutá osoba rovnako poskytuje tieto Osobné údaje aj spoločnosti Kia Motors Sales Slovensko s.r.o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 35942894 (ďalej aj 'KMSS') ako aktuálnemu zástupcovi výrobcu / importérovi nových motorových vozidiel a originálnych náhradných dielov značky KIA v Slovenskej republike na ďalšie spracúvanie Osobných údajov prostredníctvom KMSS ako prevádzkovateľom, pričom pre spracúvanie osobných údajov dodávateľom ako Prevádzkovateľom a KMSS ako prevádzkovateľom platia nasledovné podmienky:

Osobné údaje je možné spracúvať za účelom:

a)      uzatvorenie zmluvy (kúpnej zmluvy, nájomnej zmluvy), dodanie tovaru/služby, uskutočnenie platby, plnenie ďalších zmluvných povinností, súvisiacich najmä s uplatňovaním práv zo záruky, uskutočnením zvolávacej akcie (právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR); Osobné údaje sa spracúvajú do naplnenia pôvodne určeného účelu ich spracúvania, vrátane uplynutia lehôt ich uchovávania stanovených osobitnými predpismi (napr. §35 ods. 3) zákona č. 431/2002 o účtovníctve), 

b)      uzatvorenie zmluvy o výpožičke, odovzdanie a vrátenie/prevzatie vypožičaného vozidla, uskutočnenie predvádzacej/testovacej akcie, plnenie ďalších zmluvných povinností (právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR); pred odovzdaním vypožičaného vozidla potrebujeme ďalšie osobné údaje Dotknutej osoby potrebné na overenie/zistenie, či Dotknutá osoba spĺňa podmienky stanovené osobitnými predpismi na vedenie vypožičaného vozidla(napr.: číslo občianskeho a vodičského preukazu a ich predloženie v súlade s § 6 Zákona č. 8/2009 o cestnej premávke); Osobné údaje sa spracúvajú do naplnenia pôvodne určeného účelu ich spracúvania, vrátane uplynutia lehôt ich uchovávania stanovených osobitnými predpismi (napr. §35 ods. 3) zákona č. 431/2002 o účtovníctve);

c)      uzatvorenie zmluvy o poskytnutí asistenčných služieb, dodanie asistenčnej služby, uskutočnenie platby, plnenie ďalších zmluvných povinností (právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR); Osobné údaje sa spracúvajú do naplnenia pôvodne určeného účelu ich spracúvania, vrátane uplynutia lehôt ich uchovávania stanovených osobitnými predpismi (napr. §35 ods. 3) zákona č. 431/2002 o účtovníctve),

d)      marketingových, reklamných a prieskumných činností dodávateľa a KMSS, najmä za účelom zisťovania spokojnosti zákazníka a ponuky tovaru a služieb akýmkoľvek spôsobom, vrátane volania, zasielania správ elektronickej pošty a služby krátkych správ (právny základ: súhlas - čl. 6, ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR); Osobné údaje sa spracúvajú po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu, prípadne, ak dôjde skôr k odvolaniu súhlasu s takýmto spracúvaním, do odvolania súhlasu;

Odberateľ si je vedomý, že poskytnutie Osobných údajov za účelom uvedeným v písm. a., b., c. je nevyhnutné pre účely plnenia zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom a odberateľom, alebo v predzmluvných vzťahoch v súlade s čl. 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.  Dobrovoľné je poskytnutie osobných údajov pre účely uvedené v písm. d., kedy odberateľ vyjadrí svoju voľbu zaškrtnutím príslušného políčka v tomto súhlase.

V súvislosti so spracúvaním Osobných údajov za účelom uvedeným v písm. a., b., c. má dotknutá osoba tieto práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby);

V súvislosti so spracúvaním Osobných údajov za účelom uvedeným v písm. d., má dotknutá osoba tieto práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť (súhlas / zmluva), právo odvolať súhlas, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby);

Osobitné ustanovenia pre získavanie a spracúvanie osobné údaje Dotknutých osôb pri predaji vybraných nových motorových vozidiel značky KIA prostredníctvom internetového obchodu ONLINE PREDAJ na www.kia.com/sk/ (ďalej len „ONLINE PREDAJ“)

Cez ONLINE PREDAJ prostredníctvom stránky nakupujú iba tam zaregistrovaní zákazníci. Akékoľvek spracúvanie osobných údajov týkajúce sa Vašej registrácie na webovej stránke spoločnosti Kia Sales Slovensko s.r.o., so sídlom Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 894, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 36624/B (ďalej len „Kia  Sales Slovensko s.r.o.“) www.kia.com/sk/, t. j. vytvorenia Vášho osobného konta KIA account na tejto webovej stránke, ako aj akékoľvek ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávané spoločnosťou Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. pri Vašom prihlasovaní sa na webovú stránku www.kia.com/sk/ a využívaní prostredníctvom nej ponúkaných služieb spoločnosti Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. podlieha samostatnému Oznámeniu o ochrane údajov spoločnosti Kia Sales Slovensko s.r.o., ktorá pri predmetnom spracúvaní vystupuje ako samostatný prevádzkovateľ.

Vaše osobné údaje v rozsahu Vami vyplnenej a potvrdenej elektronickej objednávky v sekcii ONLINE PREDAJ na www.kia.com/sk/ (Vaše meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, email, telefónne číslo) získavame od spoločnosti Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. a spracúvame za účelom vybavenia tejto objednávky a v prípade jej potvrdenia (z našej strany emailom), za účelom uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy (kúpna zmluva uzatvorená na diaľku/online). Za účelom uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy spracúvame aj ďalšie Vaše údaje, ktoré nám na tento účel poskytnete, a ktoré sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie (napríklad Vaše platobné údaje a Váš podpis). Všetky poskytnuté údaje spracúvame podľa bodu 4.

Prevádzkovateľ ďalej spracúva Osobné údaje na tieto účely:

⇒    spracúvanie osobných údajov na účely uzatvorenia nájomnej zmluvy (nájom nebytového priestoru) a plnenie povinností z nej vyplývajúcich – v tejto súvislosti sú osobné údaje Dotknutej osoby aj na účely riadneho vysporiadania všetkých záväzkov a nárokov vyplývajúcich zo zmluvy;

právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR); 

príjemcovia / kategórie príjemcov: advokáti, notári, súdy;

doba uchovávania: osobné údaje súvisiace s týmto účelom spracúvania Prevádzkovateľ uchováva po dobu platnosti zmluvy a zároveň po dobu, po ktorú je Prevádzkovateľ zmluvu a súvisiacu dokumentáciu povinný uchovávať v zmysle platných právnych predpisov (zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a odoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). V súlade s internými predpismi spoločnosti sú aj v kontexte vyššie uvedených skutočností zmluvy uchovávané po dobu 10 rokov odo dňa, ktorý nasleduje po poslednom dni platnosti zmluvy a účtovná dokumentácia v súvisiaca so zmluvou je uchovávaná po dobu 10 rokov (lehota začína plynúť prvým dňom roka nasledujúceho po roku, ktorého sa účtovné záznamy týkajú);

poučenie: poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou na vypracovanie a plnenie nájomnej zmluvy, neposkytnutie osobných údajov by malo za následok nemožnosť uzatvorenia a plnenia nájomnej zmluvy;  

práva dotknutej osoby: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby);

⇒    spracúvanie osobných údajov na účely vedenia účtovníctva s cieľom plniť zo strany prevádzkovateľa všetky účtovné a daňové povinnosti;

právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu a v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení;

príjemcovia / kategórie príjemcov: EKA-Z, s. r. o.   

doba uchovávania: osobné údaje súvisiace s týmto účelom spracúvania sú uchovávané po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa dané účtovné záznamy týkajú;

poučenie: poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v oblasti daní a účtovníctva;

práva dotknutej osoby: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby);

⇒    spracúvanie osobných údajov na účely uplatňovania, vymáhania a ochrany právnych nárokov (súdne spory a mimosúdne vymáhanie právnych nárokov);

právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávnený záujem prevádzkovateľa spočíva v efektívnom riešení právnych sporov;  

doba spracúvania: 10 rokov od právoplatného skončenia súdneho konania alebo iného vymáhania právneho nároku;

príjemcovia / kategórie príjemcov: advokáti, notári, exekútori, súdy, orgány činné v trestnom konaní, rozhodcovské súdy;

poučenie: spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;  

práva dotknutej osoby: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby);

⇒     spracúvanie osobných údajov na účely vykonania exekúcie a s tým súvisiacich úkonov;

právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle Exekučného poriadku;

doba spracúvania: 10 rokov od právoplatného skončenia exekučného konania;  

príjemcovia: advokáti, notári, exekútori, súdy;      

poučenie: poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné v súvislosti s exekučným konaním;  

práva dotknutej osoby: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby);

⇒     spracúvanie osobných údajov na účely evidencie pošty a správy registratúry, a to najmä na účely správy prijatých a odosielaných poštových zásielok a správy zásielok doručených a odoslaných do a z elektronickej schránky; 

právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, a to najmä podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2013 o e-Governmente;

doba spracúvania: 10 rokov - registratúrny denník, 5 rokov -  preberacie zoznamy spisov odovzdaných do registratúrneho strediska, 5 rokov - evidencia vypožičaných spisov z registratúrneho strediska, 10 rokov - vyraďovacie konanie, 5 rokov - evidencia obehu registratúrnych záznamov a spisov;

príjemcovia: subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona, Slovenská pošta, a.s., doručovateľské a kuriérske spoločnosti, archívne spoločnosti, Štátny archív; Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky;

poučenie: poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v oblasti správy registratúry;

práva dotknutej osoby: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby);

⇒     spracúvanie osobných údajov na marketingové a reklamné účely vo vzťahu k existujúcim zákazníkom (ponuka služieb a tovaru vo forme e-mailových správ, sms správ a volaní, prípadne notifikačných správ ohľadom blížiaceho sa termínu servisu, STK / EK a obdobných služieb);

právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávnený záujem spočíva v snahe zvýšiť maloobchodný obrat prevádzkovateľa a v zlepšení predajných výsledkov prevádzkovateľa;   

doba spracúvania: po dobu 10 rokov od posledného nákupu tovaru alebo služieb dotknutej osoby u prevádzkovateľa;

príjemcovia: osobné údaje nie sú poskytované žiadnym príjemcom;

poučenie: spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

práva dotknutej osoby: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby);

⇒     spracúvanie osobných údajov za účelom ochrany majetku a zaistenia bezpečnosti zamestnancov a iných osôb formou monitorovania objektov kamerovým systémom (kamerový systém zachytáva obraz osôb prichádzajúcich do monitorovaného priestoru a ich konanie v tomto monitorovanom priestore – zvukový záznam nie je vyhotovovaný); 

právny základ: oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávnený záujem spočíva v efektívnej ochrane práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa (ochrana majetku, ochrana bezpečnosti zamestnancov a tretích osôb, ktoré sa nachádzajú v priestoroch spoločných prevádzkovateľov);

doba uchovávania: 7 pracovných dní;

príjemcovia / kategórie príjemcov: poisťovne, polícia, prokuratúra, súdy, advokáti;

poučenie: spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

práva dotknutej osoby: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby);

⇒     spracúvanie spracúvanie osobných údajov na účely evidencie, spracovania a vybavenia sťažností a podnetov tretích osôb;

právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávnený záujem spočíva v možnosti efektívne vybavovať podnety a sťažnosti tretích osôb a zlepšovať tak poskytované služby; 

doba uchovávania: po dobu 3 rokov odo dňa vybavenia sťažnosti / podnetu;

príjemcovia / kategórie príjemcov: poisťovne, polícia, prokuratúra, súdy, advokáti;

poučenie: spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

práva dotknutej osoby: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby);

⇒     spracúvanie osobných údajov na účely evidencie, nahlásenia a následného riešenia škodových a poistných udalostí, ktoré vznikli podnikateľskou činnosťou prevádzkovateľa alebo na majetku prevádzkovateľa v dôsledku činnosti tretích osôb;

právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávnený záujem spočíva v možnosti prevádzkovateľa preukázať vznik poistnej / škodovej udalosti, zdokladovať priebeh ich riešenia a získať tak poistné plnenie;

doba uchovávania: 10 rokov odo dňa uzatvorenia poistnej udalosti;

príjemcovia / kategórie príjemcov: poisťovne, polícia, súdy, advokáti;

poučenie: spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže:
a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo
b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

práva dotknutej osoby: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby);

⇒     spracúvanie osobných údajov na účely evidencie a vybavovania uplatnených práv dotknutých osôb podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov;                        

právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa na základe Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov;

doba uchovávania: 5 rokov;

príjemcovia / kategórie príjemcov: subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona, Slovenská pošta;

poučenie: poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v oblasti ochrany osobných údajov;

práva dotknutej osoby: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby);

⇒     spracúvanie kontaktných údajov zmluvných strán a obchodných partnerov, ktoré sú získané pri výkone predmetu podnikania prevádzkovateľa; 

právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávnený záujem spočíva v efektívnej komunikácii so zmluvnými stranami a obchodnými partnermi;

doba uchovávania: osobné údaje súvisiace s týmto účelom spracúvania Prevádzkovateľ uchováva po dobu platnosti zmluvy a zároveň po dobu, po ktorú je Prevádzkovateľ zmluvu a súvisiacu dokumentáciu povinný uchovávať v zmysle platných právnych predpisov, štandardne 10 rokov;

príjemcovia / kategórie príjemcov: subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona, Slovenská pošta;

poučenie: spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže:
a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo
b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

práva dotknutej osoby: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby);

⇒     spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb na účely vedenia korporátnej agendy (úkony vo vzťahu k obchodnému a živnostenskému registru, zápisy do registra partnerov verejného sektora, konanie valného zhromaždenia);

právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle osobitných predpisov (Obchodný zákonník, Živnostenský zákon, Zákon o obchodnom registri a pod.);  

doba uchovávania: osobné údaje sú uchovávané v súlade s registratúrnym plánom spoločnosti;

príjemcovia / kategórie príjemcov: orgány verejnej moci, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona, súdy, advokáti, notári;

poučenie: poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúce z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov;

práva dotknutej osoby: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby);

⇒     spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb na účely vypracovania cenovej ponuky alebo inej ponuky na vybavenie požiadavky dotknutej osoby (tento účel zahŕňa tak spracúvanie osobných údajov prostredníctvom kontaktných formulárov na webovej stránke prevádzkovateľa ako aj spracúvanie osobných údajov za daným účelom pri osobnej návšteve dotknutej osoby na prevádzke prevádzkovateľa);  

právny základ: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na to, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR)

doba uchovávania: osobné údaje budú uchovávané po dobu platnosti, ktorá je uvedená na cenovej alebo inej ponuke, pokiaľ takýto dátum nie je uvedený, osobné údaje budú spracúvané maximálne po dobu 1 roka odo dňa odoslania / zadania požiadavky dotknutej osoby

príjemcovia / kategórie príjemcov: osobné údaje na uvedený účel nebudú poskytované žiadnym príjemcom

poučenie: poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou na úkony pred uzatvorením zmluvy, neposkytnutie osobných údajov bude mať za následok nemožnosť vypracovania cenovej ponuky, nemožnosť rokovania o podmienkach kúpy / poskytnutí služby, a teda v konečnom dôsledku nebude možné následne uzatvoriť kúpnu zmluvu / zmluvu o dielo, príp. inú zmluvu;

práva dotknutej osoby: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby);

⇒     spracúvanie osobných údajov za účelom realizovania testovacej / skúšobnej jazdy na motorovom vozidle (po právnej stránke sa jedná o uzatvorenie zmluvy o výpožičke motorového vozidla);  

právny základ: spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe uzatvorenia a plnenia zmluvy, ktorej jednou zo zmluvných strán je dotknutá osoba, a to podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

doba uchovávania: osobné údaje spracúvané na tento účel budú uchovávané po dobu 36mesiacov

príjemcovia / kategórie príjemcov: osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté  Policajnému zboru SR v prípade dopravnej nehody alebo spáchania priestupku, prípadne poisťovni v prípade vzniku škodovej alebo poistnej udalosti;

poučenie: poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy – bez poskytnutia osobných údajov nebude možné vykonanie testovacej / skúšobnej jazdy;  

práva dotknutej osoby: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby);

Špecifické informácie o spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedené účely:

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

Vzhľadom na to, že agenda ochrany osobných údajov predstavuje proces, ktorý je nutné pravidelne aktualizovať, vyhradzuje si prevádzkovateľ právo uskutočniť zmeny jednotlivých informačných povinností, a to aktuálnym zverejnením na tejto webovej stránke. Aktuálne znenie informačných povinností sú zároveň prístupné v jednotlivých prevádzkach prevádzkovateľa.

5. Informácie o spracúvaní osobných údajov v pozícií sprostredkovateľa

V niektorých prípadoch spoločnosť NOVÝ TOPCAR,s r.o. (ďalej len spoločnosť) spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe pokynov a požiadaviek iných subjektov, pričom v takomto prípade vystupuje spoločnosť z pohľadu ochrany osobných údajov v pozícii sprostredkovateľa.

Rozsah operácií s osobnými údajmi je v uvedených situáciách definovaný v zmluve o spracúvaní osobných údajov uzatvorenej spoločnosťou s jednotlivými prevádzkovateľmi.

Spoločnosť získava osobné údaje ako sprostredkovateľ najmä:

⇒   pri poskytovaní likvidácií poistných udalostí v oblasti opráv a servisov automobilov pre klientov jednotlivých poisťovní (informácie o spracúvaní osobných údajov sú v týchto prípadoch dostupné na webových stránkach poisťovne, ktorej klientom je dotknutá osoba); Ako sprostredkovateľ spoločnosť vykonáva najmä nahlásenie škodovej udalosti, vyhotovenie správy o rozsahu poškodenia vozidla, vyhotovenie obrazového záznamu rozsahu poškodenia vozidla, kalkuláciu nákladov na opravu, vykonanie opravy poškodeného vozidla a fakturáciu nákladov na opravu; 

⇒   s cieľom uzavierania zmluvy o poskytnutí finančnej služby (informácie o spracúvaní osobných údajov sú v týchto prípadoch dostupné na webových stránkach subjektov, ktoré požadované finančné služby poskytnú alebo poskytli);

⇒   s cieľom zabezpečovanie a poskytovania asistenčných služieb v rozsahu poistných zmlúv (informácie o spracúvaní osobných údajov sú v týchto prípadoch dostupné na webových stránkach poisťovne, ktorej klientom je dotknutá osoba);