fbpx

Informácie o spracúvaní a zásady ochrany osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov odoslaných prostredníctvom formulára

V prípade, že využijete kontaktný formulár umiestnený na webovej stránke www.topcar.sk v sekcii Predaj / Servis / Náhradné diely Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, mobilný telefón, údaje o vozidle a iné doplňujúce informácie, ktoré uvediete v poznámke za účelom vypracovania cenovej ponuky alebo inej ponuky na vybavenie Vašej požiadavky.

Spracúvanie uvedených osobných údajov je nevyhnutné na to, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR).

Osobné údaje budú uchovávané po dobu platnosti, ktorá je uvedená na cenovej alebo inej ponuke, pokiaľ takýto dátum nie je uvedený, osobné údaje budú spracúvané maximálne po dobu 1 roka odo dňa odoslania Vašej požiadavky.

Osobné údaje na uvedený účel nebudú poskytované žiadnym príjemcom.

Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou na úkony pred uzatvorením zmluvy, neposkytnutie osobných údajov bude mať za následok nemožnosť vypracovania cenovej ponuky, nemožnosť rokovania o podmienkach kúpy / poskytnutí služby, a teda v konečnom dôsledku nebude možné následne uzatvoriť kúpnu zmluvu / zmluvu o dielo, príp. inú zmluvu; 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte ako dotknutá osoba tieto práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj o obsahu jednotlivých práv dotknutej osoby nájdete »tu»

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania marketingových a reklamných ponúk

Zakliknutím tohto políčka udeľujete spoločnosti NOVÝ TOPCAR, s.r.o., so sídlom na adrese Bytčická cesta 88, 010 09 Žilina, IČO: 36 371 653, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 10337/L (ďalej len „prevádzkovateľ) súhlas na spracúvanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, mobilný telefón na účely zasielania marketingových a reklamných ponúk vo forme emailu .

Spracúvanie osobných údajov na uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Osobné údaje sú spracúvané po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Osobné údaje na tento účel nie sú poskytované žiadnym príjemcom.

Odber marketingových a reklamných ponúk možno kedykoľvek odvolať kliknutí na "Odhlásiť odber" v každej emailovej komunikácií.