fbpx

Informácie o spracúvaní osobných údajov odoslaných prostredníctvom formulára

V prípade, že využijete kontaktný formulár umiestnený na webovej stránke www.topcar.sk v sekcii Predaj / Servis Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, mobilný telefón, údaje o vozidle a iné doplňujúce informácie, ktoré uvediete v poznámke za účelom vypracovania cenovej ponuky alebo inej ponuky na vybavenie Vašej požiadavky.

Spracúvanie uvedených osobných údajov je nevyhnutné na to, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR).

Osobné údaje budú uchovávané po dobu platnosti, ktorá je uvedená na cenovej alebo inej ponuke, pokiaľ takýto dátum nie je uvedený, osobné údaje budú spracúvané maximálne po dobu 1 roka odo dňa odoslania Vašej požiadavky.

Osobné údaje na uvedený účel nebudú poskytované žiadnym príjemcom.

Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou na úkony pred uzatvorením zmluvy, neposkytnutie osobných údajov bude mať za následok nemožnosť vypracovania cenovej ponuky, nemožnosť rokovania o podmienkach kúpy / poskytnutí služby, a teda v konečnom dôsledku nebude možné následne uzatvoriť kúpnu zmluvu / zmluvu o dielo, príp. inú zmluvu; 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte ako dotknutá osoba tieto práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj o obsahu jednotlivých práv dotknutej osoby nájdete »tu»