fbpx

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely zasielania marketingových a reklamných ponúk

Zakliknutím tohto políčka udeľujete spoločnosti NOVÝ TOPCAR, s.r.o., so sídlom na adrese Bytčická cesta 88, 010 09 Žilina, IČO: 36 371 653, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 10337/L (ďalej len „prevádzkovateľ) súhlas na spracúvanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, mobilný telefón na účely zasielania marketingových a reklamných ponúk akýmkoľvek spôsobom, vrátanie volania, zasielania správ elektronickej pošty a služby krátkych správ.

Spracúvanie osobných údajov na uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Osobné údaje sú spracúvané po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Osobné údaje na tento účel nie sú poskytované žiadnym príjemcom.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby na uvedený účel je dobrovoľné, pričom dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte ako dotknutá osoba tieto práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo odvolať súhlas, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby);

Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj o obsahu jednotlivých práv dotknutej osoby nájdete »tu»