fbpx

Poistné udalosti

Stala sa vám škodová udalosť a potrebujete poradiť?

V prípade dopravnej nehody alebo inej poistnej udalosti vám odporúčame kontaktovať našich pracovníkov, ktorí vám ochotne poradia:

ŽILINA, Bytčická cesta 88

+421 918 776 587
+421 417 076 713 
kiapartner@topcar.sk

DOLNÝ KUBÍN, Aleja Slobody 1899

+421 911 265 243
+421 435 111 140 
mista@topcar.sk

Poistná udalosť je veľká nepríjemnosť, ktorú z času na čas, potrebuje riešiť nejeden vodič.
Ponúkame vám základné informácie v prípade, že vám poistná udalosť nastala.

Čo je to PZP

PZP - povinné zmluvné poistenie, ktorého uzavretie vyplýva priamo zo zákona a príslušných právnych predpisov. Jeho uzatvorenie je potrebné preukázať i pri zápise do evidencie. Poistenie slúži na úhradu škôd spôsobených majiteľom (držiteľom) vozidla iným účastníkom cestnej premávky, resp. na verejnom majetku (cesty, zvodidlá, budovy a pod.). Uzatvorenie PZP je povinné pre každého majiteľa vozidla.

Čo je KASKO?

Kasko alebo havarijné poistenie - na rozdiel od PZP ide o poistenie dobrovoľné. Jeho úlohou je chrániť vaše vozidlo nielen v prípade nehody, ale aj v prípade odcudzenia, poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti či vandalizmu. Stalo sa vám, že ste si po nákupe v obchodnom centre našli poškodené svoje vozidlo a neviete sa dopátrať vinníka? I v takomto prípade môžete opravu vozidla realizovať prostredníctvom vášho havarijného poistenia.

Čo robiť pri vzniku poistnej udalosti?
 • V prvom rade je dôležitá bezpečnosť, či už vaša, alebo cestnej premávky.
 • Ak je to potrebné poskytnite prvú pomoc a privolajte záchrannú službu.
 • Vozidlá premiestnite iba v prípade, že je by si to vyžadovala situácia z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky. V takom prípade si vyznačte situáciu, stopy, príp. fotodokumentáciu aspoň do mobilu.
 • Podľa závažnosti privolajte políciu.
Oznámenie dopravnej nehody

V prípade vzniku dopravnej nehody je potrebné informovať policajné orgány a poisťovateľa. Podľa zákona treba políciu privolať vždy:

 • ak sa usmrtí alebo zraní osoba
 • ak sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie
 • uniknú nebezpečné veci
 • na niektorom zo zúčastnených vozidiel (vrátane prepravovaných vecí) alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona ( 3.990 €)

Odporúčame polícii oznámiť aj poistnú udalosť:

 • pri ktorej sa javí škoda nižšia ako zákonom stanovená výška minimálnej mzdy
 • je podozrenie, že vodič zúčastneného vozidla je pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky
 • účastníci sa nedohodli na zavinení vinný účastník sa nevie preukázať povinným zmluvným poistením
Spísanie záznamu o nehode

I v prípade, že ste sa dohodli, odporúča sa spísať záznam o nehode. Zápis by mal byť vyhotovený na tlačive, ktoré Vám poskytol poisťovateľ, ak ho nemáte k dispozícií, postačí i obyčajný papier, kde treba zaznačiť:

 • EČV vinníka,  meno a adresu, poisťovateľa
 • EČV poškodeného, meno a adresu, poisťovateľa
 • dátum a miesto vzniku dopravnej nehody
 • krátky popis nehody
 • rozsah poškodenia
 • kontaktnú osobu, tel. kontakt

Ak sú k dispozícií svedkovia, zaznačte si ich údaje a podľa možnosti vyhotovte fotodokumentáciu poškodených vozidiel a miesta nehody.

Oznámenie nehody poisťovni

Poistený je povinný písomne, príp. telefonicky oznámiť poisťovni vznik poistnej udalosti a to: do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia SR

PZP poistený (vinník): Ak ste nehodu spôsobili vy, predložte poškodenému údaje potrebné pre uplatnenie práva poškodeného na náhradu škody a potvrdenie o poistení pre identifikáciu vášho poisťovateľa. Odporúča sa bezodkladne nahlásiť poistnú udalosť poisťovateľovi, s ktorým máte uzatvorené PZP.

Doklady potrebné k vybaveniu poistnej udalosti:

 • hlásenie vzniku PU
 • správa polície
 • fotokópiu preukazu vodiča v čase vzniku dopravnej nehody
 • fotokópiu STK, emisnej kontroly

Odporúča sa riadiť podľa zákona č 381/2001 Z. z. a OZ, VPP a zmluvnými dojednaniami.

Ak ste sa stali obeťou nehody, nehodu ste nespôsobili, uplatnite si nárok na náhradu škody v poisťovni vinníka. V prípade, že nemáte údaje o poisťovateľovi vinníka, môžete ho vyhľadať na základe EČV pomocou internetu v databáze Slovenskej kancelárie poisťovateľov na www.skp.sk alebo telefonicky na tel. č. +421 2 444 55 452-2. V prípade úteku vinníka, príp. nezisteného vinníka, nahláste tieto skutočnosti na Dopravnej polícii SR.

Doklady potrebné k vybaveniu poistnej udalosti:

 • oznámenie poškodeného
 • správa polície
 • zápis poisťovne v
 • vyjadrenie poisťovne v prípade totálnej škody
 • fotokópia osvedčenia o evidencii vozidla
 • uvoľnenie poistného plnenia v prípade leasingu vozidla
 • doklady týkajúce sa opravy vozidla vybavovací list, resp. likvidačná správa

Odporúča sa riadiť podľa zákona č 381/2001 Z. z. a OZ, VPP a zmluvnými dojednaniami.

V prípade, že máte uzatvorené havarijné poistenie, môžete si uplatniť aj nárok z uvedeného druhu poistenia. V prípade, ak dôjde k poškodeniu majetku alebo inej veci, je potrebné vykonať obhliadku poškodenej veci pracovníkom poisťovne.

Vo vlastnom záujme nevykonávajte opravy na veci pred vykonaním obhliadky. Môže to mať vplyv na výšku poskytnutého plnenia. V prípade nutnej opravy, resp. vykonania opatrení s cieľom predísť zväčšeniu rozsahu škôd, odfotografujte poškodené hnuteľné aj nehnuteľné veci a až potom realizujte nutné opatrenia a opravy.

Uchovajte si doklady potvrdzujúce výšku vynaložených prostriedkov.

Oprava vozidla po poistnej udalosti

Sme zmluvnými partnermi pre poisťovne:

 • Allianz Slovenská poisťovňa, a.s., kde zabezpečujeme i bezobhliadkový servis
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
 • Union poisťovňa, a.s.
 • UNIQA poisťovňa a.s.
 • Generali Poisťovňa, a.s.

Potrebujete sa objednať na prehliadku alebo sa chcete poradiť so servisom?

 

Vyberte si jednu z našich pobočiek a kontaktujte servisného technika cez jednoduchý formulár

alebo nás kontaktujte telefonicky či mailom

ŽILINA, Bytčická cesta 88

+421 905 851 350
+421 417 076 714
kiaservis@topcar.sk

DOLNÝ KUBÍN, Aleja Slobody 1899

+421 911 265 243
+421 435 111 140
mista@topcar.sk